เครื่องอบแห้ง เครื่องอบแห้งผลไม้

High-temperature Dehydration รุ่น 20 ถาด