เครื่องผัดข้าว

Multi-purpose Heater and Cooker

เครื่องผัดข้าวอัตโนมัติ

Versawok Stir-fried Cooker