เครื่องผสมเนื้อ เครื่องผสมหมู

เครื่องผสมปลา เครื่องผสมอาหาร

รุ่น 30 ลิตร