เครื่อง สไลด์เนื้อแช่แข็ง

Nantsune Chop Cutter

รุ่น ARES BOON-360EC