ตู้อบแห้ง ตู้อบผลไม้แห้ง ตู้อบ

High-temperature Dehydration

รุ่น WRH-100B