เครื่องแยกก้างปลา

Fish Bone Seperator

รุ่น MMC-200