เครื่องแยกกลีบกระเทียม

เครื่องตีให้กระเทียมเป็นกลีบ

Garlic Seperation